Utilitzem 'cookies' pròpies i de tercers per a oferir-li una millor experiència i servei. Si contínua navegant, considerem que accepta el seu ús. Acceptar Més informació

Politica de Privacitat

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi, però no limitant-se, a textos, components d’àudio i vídeo, en endavant continguts, són propietat de la FUNDACIÓ HOSPITAL DE SANT CELONI o d’algun organisme vinculat a aquesta, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a la Fundació Privada.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

 • La distribució, modificació, transmissió, còpia, o qualsevol utilització dels continguts del Web amb finalitats públiques o comercials, sense l’autorització l’Hospital de Sant Celoni és una infracció penalitzada per la legislació vigent. Per altra banda està autoritzat l’ús personal, per utilitzar, copiar, imprimir i transferir (descarregar) a l'ordinador personal qualsevol material o document disponible al Web.
 • L’Hospital de Sant Celoni refusa la responsabilitat derivada d'una mala utilització dels continguts i es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al Web i limitar o no permetre l’accés a aquesta informació de manera temporal o definitiva.
 • La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en data de la seva última actualització i ha d’estar considerada com una informació orientadora per l’usuari, relativa als productes i serveis i a altres informacions addicionals.
 • L’Hospital de Sant Celoni no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicada al Web.
 • L’Hospital de Sant Celoni refusa la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines Web i, per tant, no elaborada per l’Hospital de Sant Celoni o no publicada amb el seu nom, especialment refusa la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines Web de tercers connectades mitjançant enllaços (links).
 • L’Hospital de Sant Celoni no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
 • En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

CIF Hospital de Sant Celoni: G-08552739

Correu electrònic de referència: secretaria@hsceloni.cat

Política de privacitat

En cas que faciliteu les vostres dades de caràcter personal a través d'aquest web, el tractament que se'n pot derivar se sotmet a les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”) i de la resta de normativa aplicable.

El responsable del tractament és L’Hospital de Sant Celoni. La finalitat del tractament serà la gestió de les seves consultes, sol·licituds o reclamacions, i l’establiment d’una comunicació per aquest canal mitjançant les dades de contacte proporcionades. La base legal del tractament serà l’interès legítim en la comunicació o, si és el cas, la prestació del consentiment de l’interessat. Les seves dades només seran accessible als usuaris de l’Hospital de Sant Celoni que ho requereixin per a desenvolupar les funcions pròpies del seu lloc de treball i en cap cas es cediran a tercers sense previ consentiment de l’afectat, a menys que una llei estableixi el contrari o que les dades s’exigeixin per part del Jutge, Ministeri Fiscal o qualsevol ens públic, d’acord amb la legislació vigent. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat davant del responsable del tractament, adreçant-se per escrit a la Unitat d’Atenció a l’Usuari de l’Hospital de Sant Celoni, a Av. Hospital 19 de Sant Celoni -08470- o a l’email uac@hsceloni.cat. També pot presentar una reclamació davant d’una autoritat de control. Si la base legal del tractament és la prestació del consentiment, també tindrà dret a revocar aquest consentiment en qualsevol moment.

Les seves dades es conservaran únicament pel temps necessari de resolució de les consultes, si bé la conservació podrà allargar-se excepcionalment per terminis derivats de l’exercici d’exercici d’accions de responsabilitat.

A menys que específicament s’estableixi el contrari, serà necessari omplir tots els camps dels formularis, amb dades exactes, completes i actualitzades, en cas contrari l’entitat podrà fer responsable a l’usuari dels danys i perjudicis que la introducció d’aquests pugui causar.

Quan sigui necessari la prestació del consentiment, aquest s’haurà de donar per una persona amb plena capacitat d’obrar, en cas contrari el consentiment s’haurà de donar per part del seu representant o tutor legal.

Totes les dades és tractaran aplicant les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu establertes per la legislació vigent.

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DELS PACIENTS

Llegiu si us plau atentament aquesta informació relacionada amb el tractament que l’Hospital de Sant Celoni  (HSC) fa amb les seves dades personals.

Dades del responsable i del delegat de protecció de dades:

 • Responsable: FUNDACIÓ HOSPITAL DE SAT CELONI (FHSC)
 • Adreça: Avinguda Hospital, 19. 08470 SANT CELONI.
 • Telèfon: 93 867 03 17
 • Dades contacte del Delegat de Protecció de Dades : dpd@hsceloni.cat
 • Dades de contacte Oficina Atenció a l’Usuari: uac@hsceloni.cat  

Finalitats del Tractament:

Els tractaments de dades tenen per objecte les següents finalitats:

 • En el àmbit assistencial: garantir el tractament i el seguiment mèdic sanitari prestat al centre; assegurar la continuïtat assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats, complimentar la seva Història Clínica i el desenvolupament d’estudis observacionals amb la finalitat de millorar la qualitat assistencial.

 • Drets d’informació al Pacient. La normativa que regula l’autonomia del pacient determina que és aquest el titular del dret a la informació. No obstant, en el procés assistencial també podem informar a altres persones vinculades al pacient per raons familiars o de fet, en la mesura que el pacient ho  permeti de forma expressa o tàcita.

 • Comunicació per a citacions des d’Hospital de Sant Celoni via SMS o correu electrònic: enviarem als usuaris d’HSC un SMS o correu electrònic amb la cita i si s’escau, el recordatori de les visites programades amb els serveis del centre, fent constar el metge, l’especialitat, hora i lloc. Ens proveirem o be de les dades facilitades directament per vostès al nostre centre o de les que el Servei Català de la Salut ens habilita mitjançant el Registre Central d’Assegurats.

 • No obstant, vostè te la possibilitat de sol·licitar que la comunicació es pugui dur a terme per altre mitjà adreçant-se al correu electrònic: uac@hsceloni.cat  

 • Docència: HSC té una vocació docent, inherent al sector sanitari. L’Hospital en aquesta activitat és respectuós amb la normativa de protecció de dades que afecta a la docència i s’ajusta a les millors pràctiques en privacitat i seguretat de la informació, recollides en el nostre Protocol Intern de “Manual de Bones Pràctiques”, base de la nostra formació al personal assistencial, tècnic i administratiu.

  Per tant, abans de qualsevol acte assistencial que pugui ser idoni per compartir amb els estudiants, el professional informa al pacient, o en el seu cas al seu representant, demanant el consentiment que pot ser verbal,  per tal que els alumnes puguin estar en presencia d’aquesta pràctica assistencial que us pugui afectar com a pacient. Si la decisió del pacient o el seu representant és no donar el consentiment, els estudiants no presenciaran aquesta actuació assistencial.

 • Recerca: L’hospital fa activitats d’investigació clínica i observacional, subjectes a dictamen favorable del seu Comitè d’Ètica d’Investigació mèdica. Per fer aquests tipus d’estudis, tal com habilita la normativa, o be utilitzarem dades pseudonimitzades, que en cap cas permeten identificar als pacients o us demanaríem el vostre consentiment per fer-lo partícip en els projectes de recerca o be, per poder disposar de les seves dades assistencials en estudis d’investigació.

 • Enquestes de satisfacció per a la qualitat del servei: amb la intenció de millorar la qualitat i la pròpia activitat assistencial, tenim en marxa la possibilitat de fer-vos arribar al final del procés una enquesta assistencial, demanant-vos com ha estat la vostre experiència al nostre Hospital. Aquesta enquesta és voluntària, amb l’objectiu de poder proporcionar un millor servei als pacients i usuaris, i que sigui un element de millora contínua en l’atenció assistencial. En cas que no voleu rebre aquestes enquestes us preguem ens feu arribar un correu electrònica l’adreça uac@hsceloni.cat, indicant-nos la vostre negativa per tenir-ho en compte quan endeguem les enquestes.

 • Consentiment per Acte Mèdic. En certs casos que imposa la legislació d’autonomia del pacient com a garantia pels usuaris dels serveis assistencials, és necessari demanar consentiment no pel tractament de dades sinó per l’acte mèdic. Aquest document es signa de forma electrònica i forma part de la seva història clínica.

 • Història clínica. La Història Clínica és un instrument destinat fonamentalment a ajudar a garantir una assistència adequada al pacient. Els professionals assistencials del centre que estan implicats en el diagnòstic o tractament del malalt han de tenir accés a la història clínica.

  La legislació d’autonomia del pacient obliga als centres que mentre es presta l’assistència a un pacient concret, els professionals que l’atenen puguin, en tot moment, tenir accés a la història clínica corresponent.

  L’accés a les dades de la història clínica pot ser per diverses finalitats: epidemiològiques, investigació o docència d’acord a la legislació de protecció de dades i general de sanitat.

  El personal que té cura de les tasques d’administració i gestió dels centres sanitaris pot accedir a les dades relacionades amb dites funcions.

  Tot el personal que accedeix en ús de les seves competències a qualsevol classe de dades de la història clínica resta subjecte al deure de guardar secret.

 • Custòdia de la Història Clínica. Els centres sanitaris tenim l’obligació de custodiar-la i l’hem de conservar com ens demana la legislació d’autonomia del pacient, en les condicions que garanteixin la seva autenticitat, integritat, confidencialitat i la preservació i manteniment correcte de la informació assistencial registrada, i que n’assegurin la reproductibilitat completa en el futur, durant el temps que sigui obligatori conservar-la, 15 anys a Catalunya, independentment del suport en què es trobi, que no ha d’ésser necessàriament el suport original

  L’hospital en compliment d’aquesta legislació, mantindrà les dades que formen part de la història clínica de forma íntegra, amb independència de la cobertura econòmica de l’assistència, amb la finalitat que la informació clínica estigui disponible en qualsevol moment de forma completa.

Els tractaments que fa l’Hospital estan sota l’empara del que la norma anomena Bases de legitimació, que serien:

 • Per la prestació d’assistència sanitària o social, tractarem les dades que siguin necessàries per a finalitats mèdiques de diagnòstic mèdic, de prestació d'assistència o de tractament de tipus sanitari o social, o de gestió dels sistemes i els serveis d'assistència sanitària i social públics o privats.

 • Cal tenir present que dins dels mitjans de prestació d’assistència sanitària i social s’inclouen els mitjans no presencials d’acord a les Recomanacions del Departament de Salut, la normativa interna i els criteris fixats per l’Avaluació d’Impacte aprovada en Consell Directiu. Aquests mitjans són d’adhesió voluntària pel pacient d’acord als principis d’equitat i accessibilitat del sistema.

 • Dins de la prestació d’assistència sanitària i social hem tingut  en compte en el tractament de dades, els criteris fixats per  Salut Pública de comunicació de daes publicats en el context de la pandèmia per la COVID-19 i l’Informe del Gabinet Jurídic de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades 0017/2020.

 • Comunicació de cites i recordatoris de visites assistencials, ja sigui per SMS o per correu electrònic, la mateixa base que empara la prestació assistencial en tant que la comunicació amb el pacient forma part del seu procés assistencial.

 • Docència: el consentiment del pacient o usuari, o en el seu cas, del seus representants.

 • Recerca: la norma habilita en general, l’ús de dades assistencials quan son pseudonimitzades, o en altre cas, requerirem el consentiment del pacient, ja sigui per participar en el projecte de recerca o per fer ús de les seves dades clíniques.

 • Qualitat del servei: interès legítim (enviament de l’enquesta) i consentiment (respondre a l’enquesta és voluntari).

Destinataris del tractament de les dades de Salut:

La informació assistencial i les seves dades clíniques seran utilitzades pel nostre personal administratiu i pels serveis assistencials, i podrà ser tramesa als estaments oficials públics i privats que per motius legals o de necessitat material hagin d’accedir ja sigui per la correcta prestació de l’assistència, o per la gestió dels sistemes i serveis d’assistència sanitària i social, pública i privada, o per l’execució de contractes d’assegurança on l’interessat formi part.

L’Hospital també vol fer-vos saber que participa en la Història Clínica Compartida de Catalunya. Les dades dels pacients als que es presti assistència en el nostre centre quedaran integrades en la Història Clínica Compartida de Catalunya, d’acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és el responsable del tractament. Si desitgeu més informació o volguéssiu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació o portabilitat reconeguts en la normativa de protecció de dades, podeu contactar amb la Unitat d’Atenció a l’Usuari de l'Hospital (uac@hsceloni.cat).

Transferències internacionals

Posem en el seu coneixement que les seves dades personals no seran comunicades ni tractades fora de l’Espai Econòmic Europeu. 

Criteris de conservació

Les dades proporcionades seran conservades d’acord a la legislació sanitària i en matèria de protecció de dades vigent i les recomanacions del nostre Codi de Conducta (Unió Catalana d’Hospitals). Com a mínim, pel que fa a les contingudes Història Clínica, 15 anys des de la darrera actuació assistencial i amb major dilació en el cas que l’Hospital pugui requerir-les per la defensa dels seus drets i responsabilitat jurídica.

Drets de les persones interessades sobre el tractament de dades

Als pacients i usuaris la normativa de protecció de dades els hi atorga drets tant a rebre informació com d’accés a les seves dades que realitza l’Hospital. En particular:

 • Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades conèixer les finalitats del tractament, els destinataris a qui van dirigides, el termini de conservació i sol·licitar la rectificació o supressió de dades, o la limitació i fins i tot l’oposició del tractament.
 • El dret a presentar reclamació davant el DPD de l’Hospital o de les autoritats de control.
 • Qualsevol informació respecte a l’origen de les dades.
 • L’hospital amb les dades no elabora decisions automatitzades ni perfils ni fa transferència internacional de les dades fora de l’espai econòmic europeu.
 • Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, no obstant en aquest cas l’hospital les podrà conservar per a l'exercici de drets o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. L’Hospital  deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims de necessitat com l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Te dret a la portabilitat, és a dir, al fet que les dades personals que hagi facilitat, es transmetin directament a un altre responsable en format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, quan tècnicament fos possible.

En el supòsit que no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant l'autoritat de control que, en funció de la teva residència, procedeixi.

En tot cas, abans d'iniciar qualsevol reclamació, us demanem que contacteu amb nosaltres mitjançant el correu dpd@hsceloni.cat   amb la finalitat d'intentar solucionar qualsevol discrepància de forma amistosa.

Podeu exercir els referits drets dirigint un correu electrònic a l'adreça dpd@hsceloni.cat

L’Hospital respondrà a les seves peticions el més aviat possible i, en tot cas, en el termini d'un mes. Si no fos el cas, demanem que ens disculpeu i ho farem a la major brevetat, davant el sistema de pròrrogues mes a mes fins a dos mesos addicionals que ens dona el Reglament cas de complexitat o volum de peticions. No obstant restem a la vostre disposició si voleu contactar de nou per poder atendre ‘us  i corregir qualsevol possible error tècnic que hagi impedit resposta dins d’aquest termini.

En qualsevol moment els interessats podran retirar el seu consentiment per al tractament de les dades per a les finalitats indicades, la base de les quals hagi estat el consentiment, que tindrà efectes a partir de la seva revocació i per tant no podreu retirar el consentiment per a aquells tractaments de dades  anteriors i aquells altres que no l’hagin requerit.

Específic per Videovigilància

Les dades de caràcter personal captades per les càmeres de seguretat, així com les dades identificatives facilitades en el control d'accés són tractades per l’Hospital amb la finalitat de salvaguardar la seguretat, sent la base jurídica d'aquest tractament el manteniment de la seguretat, per tant, l’interès públic.

Les seves dades es mantindran confidencials i no es comunicaran a tercers, exceptuant les autoritats, en el cas que aquestes ho sol·licitin, o en el cas que aquesta comunicació resultés necessària.

Les dades tractades es mantenen durant un màxim de 30 dies. El titular pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament i oposició, que podrà exercitar enviant una comunicació a Avda. Hospital, 19 CP 08470 de Sant Celoni, o per correu electrònic a dpd@hsceloni.cat.

Així mateix, el titular pot acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o contactar amb el Delegat de Protecció de Dades en l'adreça de correu electrònic indicada.

Voleu contactar amb nosaltres?

La vostre opinió és molt important per a nosaltres. Si teniu alguna pregunta o desitgeu realitzar algun comentari sobre la nostre Política de Privacitat, us podeu posar en contacte amb nosaltres a uac@hsceloni.cat. També podeu fer-ho escrivint o trucant a:

FUNDACIÓ HOSPITAL DE SANT CELONI
Av. Hospital, 19
08470 SANT CELONI
Tel. 938670317 Ext. 2253